Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz dokonanych zamówień należy przesyłać na adres e-mail: info@sprzedazpodnosnikow.pl Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację Klient zobowiązany jest co najmniej do wskazania zauważonej wady, braku lub uchybienia oraz do określenia swojego żądania.
 3. Jeżeli składana reklamacja dotyczy żądania Konsumenta z tytułu rękojmi, Klient zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu danego Towaru w Sklepie (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego.
 7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu, zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, zostaje ono anulowane i jest traktowane jak niebyłe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane e-mailem lub zwykłą pocztą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • jeżeli przedmiot świadczenia został przez Klienta wykorzystany lub zużyty, a w szczególności, jeżeli został podłączony do jakiejkolwiek zewnętrznej instalacji i wykorzystany.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient zwróci wszystkie Towary objęte zakresem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Ikona cookie - BAC Polska - Sprzedaż Podnośników Podestów Ruchomych Nożycowych Zoomlion

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.