Regulamin zakupów

REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAZPODNOSNIKOW.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedazpodnosnikow.pl.
  2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
   • Sprzedawca lub Operator – BAC POLSKA z siedzibą ul. Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn n/O,
   • Sklep lub Portal – serwis internetowy sprzedazpodnosnikow.pl, dostępny pod adresem elektronicznym URL: http://sprzedazpodnosnikow.pl, przy którego wykorzystaniu Klient może uzyskać informacje o Podnośnikach i ich dostępności oraz kupić podnośniki i je wynająć.
   • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z powszechnie dostępnych zasobów Sklepu, w tym każdy Klient.
   • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z treści i usług dostępnych w Sklepie, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu.
   • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie, którą Klient może nabyć przy wykorzystaniu Sklepu.
   • Cena – wartość samego Towaru podana określona w Sklepie. Cena zawsze wyrażona jest w walucie polski złoty (PLN) i jest wartością brutto. Ceną wiążącą dla obu stron sprzedaży jest cena, po której Klient dokonał zamówienia Towaru. Cena nie zawiera kosztów dostawy (uzależnione od sposobu jej realizacji) i ewentualnych kosztów związanych z przetworzeniem i realizacją płatności za Towar.
   • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawierana przy wykorzystaniu Sklepu na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dotycząca indywidualnie określonego i wybranego w zamówieniu Towaru przez Klienta.
   • Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, oznaczenia, logotypy, opisy i zdjęcia Towaru, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, które są publikowane w ramach Sklepu.
   • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 2.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi sklepu internetowego przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej Portalu:
  • prowadzenie Kont,
  • zawieranie Umów Sprzedaży,
  • przesyłanie Klientom wiadomości e-mail związanych z realizacją Umów Sprzedaży oraz prowadzeniem Kont,
  • dodawanie opinii, komentarzy i ocen Towarów.
 2. Rozszerzona regulacja każdego z opisanych w powyższym ustępie aspektów znajduje się w dalszej części Regulaminu.

§ 3.
USŁUGI POZA ZAKRESEM DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sprzedawca nie świadczy żadnych dodatkowych usług, poza wynikającymi bezpośrednio z treści Regulaminu, Umów Sprzedaży czy opisu Towarów.

§ 4.
STATUS UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu poprzez założenie Konta lub zawarcie Umowy Sprzedaży bez posiadania Konta.
 2. Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych i informacji na potrzeby skorzystania przez niego z usług Sklepu. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innej osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także Operatora.
 3. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania swoich danych, jeżeli tylko podał takie dane Operatorowi.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zabronione są wszelkie czynności Użytkowników, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub zawartości, lub korzystanie z nich;
  • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom, lub interesom.

§ 5.
ZAMÓWIENIA

 1. Zamieszczone w ramach Sklepu treści, w szczególności opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu nabycia Towaru Klient powinien złożyć zamówienie, które składa się poprzez umieszczenie wybranych Towarów w wirtualnym „koszyku” w ramach Sklepu, następnie wypełnienie interaktywnych formularzy dotyczących danych zamówienia i ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego: „Kupuję i płacę”.
 3. Sprzedawca, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia w ramach zestawienia prezentowanego w wirtualnym „koszyku”, informuje Klienta o łącznej cenie zamawianych Towarów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, koszty płatności itp.
 4. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta, o ile Kupujący wybrał formę zamówienia bez założenia Konta.
 5. Celem skutecznego złożenia zamówienia Klient będący Konsumentem musi określić i podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres do wysyłki zamówionych Towarów, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto wybrany musi zostać z listy dostępnych możliwości sposób dostawy oraz sposób zapłaty za zamówiony Towar. Brak którejkolwiek z powyższych informacji lub informacje nieprawdziwe, uniemożliwią realizację zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Klient będący przedsiębiorcą w ramach zamówienia poza danymi określonymi w ust. 4 powyżej musi określić i podać: swoją formę prawną, pełną nazwę przedsiębiorstwa, numer NIP oraz sposób doręczenia faktury VAT.
 7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła na podany adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a jedynie stanowi informację, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do weryfikacji, czy złożone zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem przyczyny odmowy. W przypadku, gdyby Klient uprzednio zdążył dokonać przedpłaty na poczet Ceny zamówionego Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu w całości na rzecz Klienta.
 9. Sprzedawca, przyjmując zamówienie Klienta do realizacji przesyła mu e-mail o przyjęciu i zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 11. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

§ 6.
PŁATNOŚĆ

 1. W toku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności w ramach formularza zamówienia w wirtualnym „koszyku”. Klient zobowiązany jest do wyboru jednego ze wskazanych sposobów.
 2. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta w ramach formularza zamówienia w wirtualnym „koszyku”.
 3. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 4. W przypadku zakupu Towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania od Klienta przedpłaty lub zaliczki. W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania Umowy Sprzedaży wpłacona zaliczka, lub przedpłata zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona.

§ 7.
DOSTAWA

 1. W toku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o możliwych środkach, sposobach i kosztach dostawy zamówionych Towarów na stronie Koszty Dostawy
 2. Zamówione Towary dostarczane są przez firmę BAC POLSKA.
 3. Klient w trakcie odbioru zamówionych Towarów lub niezwłocznie potem jest zobowiązany sprawdzić przywieziony podnośnik celem weryfikacji jego zgodności ze złożonym zamówieniem. O wszelkich wykrytych wadach Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

§ 8.
WADY TOWARU, GWARANCJA, RĘKOJMIA

 1. Wszystkie Podnośniki są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Ponadto, zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 2. Towary objęte są wyłącznie gwarancją jakości producenta.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada na podstawie rękojmi za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu cywilnego);
  • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości wartości Towaru, którego dotyczy żądanie z tytułu rękojmi;
  • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców usług pocztowych, usług internetowych itp.

§ 9.
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz dokonanych zamówień należy przesyłać na adres e-mail: info@sprzedazpodnosnikow.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację Klient zobowiązany jest co najmniej do wskazania zauważonej wady, braku lub uchybienia oraz do określenia swojego żądania.
 3. Jeżeli składana reklamacja dotyczy żądania Konsumenta z tytułu rękojmi, Klient zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu danego Towaru w Sklepie (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego.
 7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu, zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, zostaje ono anulowane i jest traktowane jak niebyłe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane e-mailem lub zwykłą pocztą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • jeżeli przedmiot świadczenia został przez Klienta wykorzystany lub zużyty, a w szczególności, jeżeli został podłączony do jakiejkolwiek zewnętrznej instalacji i wykorzystany.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient zwróci wszystkie Towary objęte zakresem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11.
OPINIE

 1. Klient, po zawarciu Umowy Sprzedaży, uzyskuje prawo dodania własnej opinii tekstowej na temat każdego z nabytych przez siebie Towarów.
 2. Sprzedawca prowadzi pełną moderację opinii przesyłanych przez Klientów i zastrzega sobie prawo uprzedniej decyzji o publikacji lub braku publikacji opinii nadesłanej przez Klienta bez dodatkowego uzasadnienia i powiadomienia.
 3. Klient, przesyłając do Sprzedawcy swoją opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Zakazanym jest przesyłanie opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, lub zawierają dane osób trzecich. Ponadto zabronione jest przesyłanie opinii zawierających treści niezgodne z prawem, mające charakter zniewagi, zniesławienia lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 5. Klient oświadcza, że jest autorem lub, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do treści przesyłanej opinii.
 6. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Klienta w ramach opinii podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie pełne prawo do usunięcia opublikowanej już opinii bez dodatkowego uzasadnienia i powiadomienia.

§ 12.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu;
  • braku możliwości dostępu do Sklepu, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych;
  • siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni,
  • przyczyn leżących po stronie osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, poczty elektronicznej i utrzymywania domen oraz inne usługi podobne, oraz podmiot obsługujący system płatności);
  • niedozwolonego korzystania ze Sklepu przez Użytkownika lub inną osobę;
  • złośliwego lub naruszającego prawo działania, lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  • odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Sprzedawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów.
 2. Ponadto, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 3. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez wcześniejszy komunikat na stronach Sklepu, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 4. Sprzedawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Sklepu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Sklepu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Sklepu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 13.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Sklepie w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
 2. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia, jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Użytkownika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 5. Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie podanych przez siebie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Sklepu i spełnienia usługi na rzecz Użytkownika, w szczególności zaś realizacji Umowy Sprzedaży,
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  • przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Sprzedawcę w zakresie technicznym (Sprzedawca na prawo użycia serwerów w państwie trzecim),
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepie,
  • przekazywanie danych osobowych w Polsce, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP komputera Użytkownika,
  2. dane geolokalizacyjne Użytkownika,
  3. wywołany adres internetowy (URL),
  4. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Sklepu,
  5. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  6. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedawcę na jego komputerze niewielkich plików technicznych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkowników.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

§ 14.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Opisy Towarów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów Sprzedawcy oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.
 2. Zakazuje się jakiegokolwiek wykorzystywania informacji produktowych pochodzących ze Sklepu przez osoby trzecie, w szczególności w celach komercyjnych.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Sklepie należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 15.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka stron internetowych akceptująca pliki typu cookie, tj. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne;
  • włączona obsługa cookie, ActiveX oraz JavaScript;
  • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  • oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 16.
ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają Konto, zostaną każdorazowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola akceptującego zapisy Regulaminu, przy składaniu zamówienia.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ta stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Ikona cookie - BAC Polska - Sprzedaż Podnośników Podestów Ruchomych Nożycowych Zoomlion

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.